Join usDonate

Privacyregels

Deze Privacyregels zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging HCHWA-D (hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyregels te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyregels goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vereniging HCHWA-D, Postbus 3031, 2220 CA Katwijk, 06-22062560, KvK Nummer: 27308848.

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via mvanvessem@hchwa-d.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap of donateurschap worden de volgende gegevens van u verwerkt: 

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. Telefoonnummer
  4. E-mailadres

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap of donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
  • Uw voornaam, achternaam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap of donateurschap door de organisatie georganiseerde inloop- en thema-avonden, activiteiten en enquêtes;
  • Uw voornaam en achternaam worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld donateurschap af te wikkelen.
  • Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de vereniging uw voornaam, achternaam en e-mailadres om u periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3  De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1  De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap of donateurschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap of donateurschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en de Privacyregels na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de administratie (info@hchwa-d.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de vereniging uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de administratie (info@hchwa-d.nl). De vereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (mvanvessem@hchwa-d.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over de Privacyregels kunnen worden gericht aan onze administratie (info@hchwa-d.nl).

6. Wijzigingen

De Privacyregels kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyregels te bekijken.